Gweithredu ar Argyfwng Hinsawdd

Lleihau effaith newid yn yr hinsawdd yn Drefynwy

Sut Dechreuon Ni

Mewn ymateb i Gyngor Tref Trefynwy yn datgan Argyfwng Hinsawdd, sefydlwyd GAH Trefynwy ym mis Mai 2019 gyda chefnogaeth Cyngor y Dref. Denodd grŵp mawr a brwdfrydig o drigolion lleol i weithredu ar yr Argyfwng Hinsawdd - ni! Ti hefyd?

Pwy Ydym Ni

Rydym yn grŵp o drigolion Trefynwy sydd am weithredu i osgoi canlyniadau newid yn yr hinsawdd a lleihau ôl troed carbon Trefynwy. Dewch i ymuno â ni! Mae gennym bedwar prosiect. 

Os nad yw'r rhain yn cwrdd â'ch diddordebau, cysylltwch â ni beth bynnag gan ein bod yn gweithio gyda grwpiau lleol eraill fel Trawsnewid Trefynwy, ysgolion lleol ac ati. Mae llawer i'w wneud, a llawer o gyfleoedd i chi gymryd rhan. 

Yn agored i’r holl drigolion o bob oedran o Drefynwy a'r ardaloedd cyfagos. Llenwch y ffurflen yma a dywedwch wrthym beth hoffech chi fod yn rhan ohono. 

Diwrnod y Ddaear 2021

Dechreuwyd Diwrnod y Ddaear ym 1970 gan EarthDay.org a'i genhadaeth yw arallgyfeirio, addysgu ac actifadu'r mudiad amgylcheddol ledled y byd. Fe wnaethon ni ddewis Diwrnod y Ddaear (22 Ebrill 2021) i lansio gwefan Gweithredu ar Argyfwng Hinsawdd Mynwy i ddangos bod angen Daear iach ar bob un ohonom i gefnogi ein swyddi, bywoliaethau, iechyd a goroesiad, a hapusrwydd. Nid yw planed iach yn opsiwn - mae'n anghenraid.

Ein Prosiectau

Yng nghyfarfod cyhoeddus cyntaf Gweithredu ar Argyfwng Hinsawdd Trefynwy cawsom sesiwn chwilota'r ymennydd i gasglu syniadau ar sut yr hoffai’r preswylwyr wneud gwahaniaeth. 

O'r syniadau hyn, gwnaethom ddewis pedwar - Mannau Gwyrdd, Trefynwy Beic-Gyfeillgar, Gŵyl Dyfodol Hinsawdd, a Chaffi Trwsio. Mae pob un o'r prosiectau hyn wedi arwain at fentrau pellach - darganfyddwch fwy isod.

meadow tree

Ein Mannau Gwyrdd

Mae mannau gwyrdd lleol yn creu cyfleoedd i blannu mwy o goed a blodau gwyllt. Ers i newid yn yr hinsawdd gael effaith ddifrifol ar fioamrywiaeth rydym am amddiffyn y bywyd gwyllt sy'n rhannu’n hamgylchedd.

bicycles

Trefynwy Beic-Gyfeillgar

Nod y prosiect hwn yw hyrwyddo a galluogi beicio fel dewis cyntaf ar gyfer siwrneiau byr. Ac annog mwy o bobl i fwynhau’r cyfleoedd i feicio yn Nyffryn Gwy a’r cyffiniau.

cotton reels

Caffi Trwsio

Yng Nghaffi Trwsio Trefynwy mae gwirfoddolwyr yn trwsio eitemau cartref am ddim er mwyn lleihau gwastraff, dysgu sgiliau a dod â'r gymuned ynghyd - atgyweirio eitemau fel tostwyr, tegelli, sugnwyr llwch, jîns, bagiau, crysau, teganau, addurniadau a beiciau.

earth from space

Gŵyl Dyfodol Hinsawdd

Gŵyl sydd i'w chynnal ym mis Medi 2021 i hysbysu ac annog preswylwyr ar effaith newid yn yr hinsawdd a'r nifer o ffyrdd y gallant leihau eu hôl troed carbon.