Teithio Llesol Cyngor

Lleihau'r orddibyniaeth ar gerbydau modur personol

Beth yw Teithio Llesol?

Mae Teithio Llesol yn ymwneud â theithio trwy ddulliau corfforol egnïol - cerdded, ar olwynion neu feic - yn hytrach na theithio ar eich eistedd mewn cerbyd modur personol.

Nod Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 yw lleihau dibyniaeth ar gerbydau modur personol ac mae'n ei gwneud yn ofynnol i Awdurdodau Lleol wella llwybrau a chyfleusterau i gerddwyr a beicwyr yn barhaus.

Pam mae Teithio Llesol yn Bwysig?

Mae'n dda i'ch iechyd, nid yw'n llygru'r aer rydych chi'n ei anadlu, ac mae’n lleihau eich ôl troed carbon. Mae hefyd yn dda i fusnesau lleol

Cycle Racks Bee Festival
Monmouth Beictown

Beth yw Grŵp Teithio Llesol Cyngor Trefynwy?

Nod y Grŵp hwn o Gynghorwyr, trigolion lleol ac arbenigwyr trafnidiaeth, yw hwyluso, ysgogi a grymuso'r gymuned i newid i deithio llesol lle bynnag y bo modd trwy: -

  • Ddarparu gwybodaeth ac arweiniad
  • Gweithredu cynlluniau a gweithgareddau lleol
  • Cysylltu â'r Cyngor Sir a Llywodraeth Cymru am seilwaith priodol
  • Cysylltu â busnesau ar gyfleoedd teithio cynaliadwy
    Adeiladu llyfrgell o dystiolaeth i ddylanwadu ymhellach ar bolisi

Sut i Fesur Llwyddiant?

Bydd strategaeth deithio llesol lwyddiannus yn gweld pobl o bob oed yn teithio o amgylch y dref ar feic, mewn cadair olwyn neu ar droed. O ganlyniad, bydd llygredd aer a thagfeydd traffig yn lleihau, bydd ein hiechyd yn gwella, a bydd yr economi yn ffynnu

(Mae'r ddelwedd hon a'r un uchod yn gwrteisi f Rachel Lilly Photography)
Monmouth Bike Rack

Oes gennych chi ddiddordeb mewn trafnidiaeth gynaliadwy?

Am fod yn rhan o'r sgwrs?

Yn syml, cwblhewch y ffurflen isod ac fe ddown nôl atoch â mwy o wybodaeth.