Defod Cymuned

Ymateb ar y cyd i Hinsawdd Argyfwng trwy ddrama

Ymateb i Argyfwng Hinsawdd

Sut mae bygythiad argyfwng hinsawdd yn effeithio arnom ni? Mae'n ymddangos bod yr ymateb yn amrywio, ar y naill law, o anghrediniaeth a difaterwch, i deimladau o anobaith ac ymdeimlad fod y byd yn anelu at drychineb llethol a therfynol. Sut ydym ni’n ymateb i’r sbectrwm hwn o bosibiliadau? Sut ydym ni’n delio â pha bynnag ymwybyddiaeth a allai fod gennym? Ydym ni'n ei rhoi o’r neilltu a'i ffeilio'n daclus fel y gallwn fwrw ymlaen â'n bywydau bob dydd, ydym ni’n poeni nes ei fod yn fwrn arnom, neu ydym ni'n ceisio dygymod, gan symud o amgylch y sbectrwm, i ddod o hyd i'n ffordd o ddydd i ddydd?

Addasu i Newid

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi cael cipolwg ar freuder y strwythurau yr ydym yn dibynnu arnynt, a'r pŵer posibl sydd gennym i addasu i newidiadau eithafol pan fo amgylchiadau’n ein gorfodi. Ac eto, efallai mai dim ond blas o’r hyn sydd o’n blaenau yw trawma'r pandemig; nid yw ein gallu ar y cyd a'n parodrwydd i wynebu’r perygl a dod o hyd i atebion digonol wedi'i amlygu hyd yma.

woman on zoom
woman shopping in mask

Yn ôl i Normalrwydd

Wrth i ni geisio dychwelyd i ryw fath o norm - arferion hen a newydd - mae’n anochel y caiff effaith fawr arnom, fel unigolion ac fel cymunedau; yn sgil ein profiadau diweddar, ac ansicrwydd y presennol a'r dyfodol.

Ymateb ar y Cyd

Ym mis Medi eleni (os bydd amodau’n caniatáu) bydd Gŵyl Dyfodol Hinsawdd gyntaf Trefynwy yn cael lansio yn ein tref. I gyfrannu at y digwyddiad hwn, hoffwn ddod â phobl sydd â diddordeb mewn archwilio a rhannu'r materion hyn a'u hymatebion personol ynghyd, i weithio gyda'i gilydd fel grŵp, a chreu digwyddiad dramatig a/neu ddefodol i'w gyflwyno yn yr ŵyl. Nid oes angen profiad blaenorol neu sgiliau dramatig, dim ond diddordeb yn y themâu a pharodrwydd i rannu.

group of people with scripts

Rwy'n cynnig fy mhrofiad a'm sgiliau fel perfformiwr, therapydd drama a therapydd celfyddydau amgylcheddol. Fy rôl i fydd hwyluso’r digwyddiad, ond bydd y canlyniad yn gyd-gynhyrchiad gan y grŵp, a bydd yn deillio o'r hyn y byddwn yn ei gyfrannu ac yn ei ddarganfod gyda'n gilydd. Rhoddir blaenoriaeth i barch at ei gilydd, sensitifrwydd a diogelwch emosiynol a seicolegol. Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan, llenwch y ffurflen isod.
Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan, llenwch y ffurflen isod.

Cymerwch ran

Eisiau Cymryd Rhan?

Yn syml, cwblhewch y ffurflen isod ac fe ddown nôl atoch â mwy o wybodaeth.