Newidiadau Ffordd o Fyw

Pa wahaniaeth allaf i ei wneud i allyriadau carbon?

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod eich ôl troed carbon.

Mae’r galwadau gaiff eu gwneud gan bob un ohonom yn ormod i’n planed. Gall addasu newidiadau ffordd o fyw syml helpu i wneud gwahaniaeth enfawr.

Ond yn gyntaf mae’n rhaid i chi wybod beth yw’ch ôl troed carbon. Cymerwch yr holiadur byr hwn i ddod o hyd i’ch ateb. 

pasta dish
Bwytewch yn Fwy Cynaliadwy

Mae cynhyrchu bwyd yn gyfrifol am 25% o'r holl allyriadau nwyon tŷ gwydr, sy'n achosi i'r blaned gynhesu'n llawer rhy gyflym. Os ydyn ni eisiau planed iach, mae angen i ni i gyd fod yn ddoethach ynglŷn â'r hyn rydyn ni'n ei fwyta a sut mae'n cael ei gynhyrchu. A sicrhau bod unrhyw wastraff bwyd yn cael ei roi yn y bin bwyd oherwydd wrth iddo chwalu gallwn ni gynaeafu egni bio-nwy glân ohono.

bee on lavender
Natur a Bywyd Gwyllt

Yn anffodus, mae ffermio dwys yn un o brif ysgogwyr difodiant bywyd gwyllt. Mae hynny oherwydd ein bod yn defnyddio arferion ffermio dwys sy'n cynnwys defnyddio plaladdwyr a chwynladdwyr ar gnydau, a thrin anifeiliaid â dosau gormodol o wrthfiotigau a meddyginiaethau eraill. Mae'r cemegau hyn yn lladd ffynhonnell fwyd naturiol ein bywyd gwyllt gan arwain at ei ddirywiad. Gallwch chi ymwneud yn uniongyrchol â meithrin a gwarchod ein bywyd gwyllt.

reduce reuse recycle
Lleihau Gwastraff

Lleihau, ailddefnyddio, ailgylchu. Ewch ar lai o deithiau i'r domen. Yn hytrach na thaflu rhywbeth i ffwrdd i weld a all rhywun arall ei ddefnyddio - mae'r cyfryngau cymdeithasol yn ffordd wych o ddod o hyd i rywun sydd angen yr eitem honno rydych chi am gael gwared arni. Os yw wedi torri yna ceisiwch ei thrwsio (mae gan Drefynwy Gaffi Trwsio!). Neu edrychwch a ellir ei ail-bwrpasu mewn rhyw ffordd. Ddim yn gwybod sut? Chwilio ar YouTube oherwydd bydd rhywun wedi gwneud fideo ohono!

led light bulb
Arbed ynni

Mae yna rai enillion cyflym fel dad-blygio'ch electroneg a'ch offer trydanol yn lle eu gadael ar y modd segur. Mae diffodd y goleuadau rydyn ni i gyd yn gwybod yn arbed trydan ond bydd gosod bylbiau LED trwy'r tŷ yn lleihau'r trydan rydych chi'n ei ddefnyddio ar oleuadau 90%. Mae troi'r thermostat i lawr, treulio llai o amser yn y gawod a thynnu'ch llenni ar ôl iddi nosi yn awgrymiadau da hefyd.

shop local
Siopa’n Lleol

Cymerwch olwg dda ar yr holl bethau sydd gennych chi. Ydych chi wir eu hangen? Pryd oedd y tro diwethaf i chi wisgo'r siwmper honno? A yw'n dod â llawenydd i chi? Cliriwch y pethau nad ydych chi'n eu defnyddio a mynd â nhw i'r siop elusen. Ceisiwch siopa'n ddoethach a phrynu eitemau o ansawdd dda a fydd yn para.

car travel
Teithio

Mae teithio mewn awyren neu mewn car petrol / disel yn cynhyrchu llawer o allyriadau carbon. Gallwn newid sut rydym yn teithio, gan ddewis cerdded, beicio neu ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus lle bo hynny'n bosibl yn lle gyrru; a hedfan llai. Dewiswch fynd ar wyliau ar y trên yn lle hedfan - mae hefyd yn llawer mwy hamddenol ac rydych chi'n cael gweld cefn gwlad, trefi a phentrefi.