Ein Mannau Gwyrdd

Ymladd effeithiau newid yn yr hinsawdd gyda natur

Ein Mannau Gwyrdd

Mae dau brif nod i'n Mannau Gwyrdd, a sefydlwyd yn 2019. Yn gyntaf lliniaru effeithiau newid yn yr hinsawdd trwy blannu mwy o goed, gwrychoedd a dolydd blodau gwyllt. Yn ail, cynyddu bioamrywiaeth oherwydd bod adar a bywyd gwyllt wedi cael eu difetha gan effeithiau newid yn yr hinsawdd, ffermio dwys a defnyddio plaladdwyr a chwynladdwyr.

Caeau Vauxhall

Ym mis Tachwedd 2016 plannodd Cyfeillion Caeau Vauxhall lasbrennau a roddwyd gan Ymddiriedolaeth y Coetir. Mae llawer o'r coed ar y safle un erw hwn wedi goroesi, yn enwedig y fedwen arian, ond hefyd y griafolen, y dderwen a’r ddraenen wen.

Yn dilyn cyngor gan Mark Cleaver (o Gyngor Sir Fynwy) cynaliasom weithgorau i glirio isdyfiant o amgylch y coed ac yna rhoi haen drwchus o domwellt. Bydd hyn yn helpu'r coed i ffynnu yn y blynyddoedd i ddod.  

vauxhall fields
Monmouth Comprehensive Helpers

Ysgol Gyfun Trefynwy

Mae Trawsnewid Trefynwy wedi cychwyn creu dôl blodau gwyllt newydd a Gardd Gegin Dim Palu yn ardal mynediad agored yr ysgol, ac rydym wedi helpu gyda'r gwaith hwn. Bydd holl safle'r ysgol yn cael ei ddatblygu yn unol â Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol ar gyfer cynaliadwyedd, gwytnwch, bioamrywiaeth ac atal llifogydd.

Mae llawer o waith, ar wahân i ychydig o blannu gwrychoedd y gaeaf hwn, wedi cael ei rwystro gan gyfyngiadau Covid-19 ond rydym wedi cymryd rhan mewn sawl ymweliad safle i nodi ardaloedd ar gyfer gwrychoedd, perllan afal, coed, dôl wlyb, ardal gompostio ar gyfer gwastraff gwyrdd a gynhyrchir ar y safle, ac ardaloedd blodau gwyllt pellach.

Gerddi Cymunedol

Cynigiodd Cadw Cymru’n Daclus becyn datblygu a ddyluniwyd ar gyfer gardd gymunedol leol. Cwblhaodd ein Mannau Gwyrdd y cais yn erbyn dyddiad cau tynn. Cafwyd pecyn gardd bywyd gwyllt ar gyfer Gardd Gymunedol Wyesham (yn Ysgol Kymin View) a gwnaethom gwblhau ei osod ddiwedd hydref 2020. Mae plant o'r grŵp plant bach lleol wedi mwynhau plannu hadau blodau gwyllt.

Mae pecyn arall i sefydlu gardd ffrwythau wedi'i ddyfarnu i Ardd Gymunedol Parc Rockfield.

Wyesham Community Garden

Ein Mannau Gwyrdd wedi derbyn grant gan Bartneriaeth Natur Leol Sir Fynwy a Chasnewydd i wella bioamrywiaeth yr adar a'r bywyd gwyllt sy'n byw yn ein plith. Rydym yn bwriadu cyflawni hyn trwy gynnwys y gymuned wrth ffilmio adar yn nythu. Bydd y fideo a gafwyd yn cael ei bostio ar y wefan hon fel y gall trigolion lleol fwynhau eu gweld yn agos. 

Cymerwch ran

Gwiriwch Ein Mannau Gwyrdd

Ymwelwch â’n tudalen FaceBook a gwelwch lle bu’n haelodau a’r dyddiadau a’r teithiau yn y dyfodol

Eisiau Cymryd Rhan?

Yn syml, cwblhewch y ffurflen isod ac fe ddown nôl atoch â mwy o wybodaeth.