Gŵyl Dyfodol Hinsawdd

Trefynwy, 20-26 Medi 2021

Roedd Gŵyl Dyfodol Hinsawdd gyntaf Trefynwy - yr Ŵyl am ddim ar newid hinsawdd - yn cynnig popeth.  Gan fynd i’r afael ag un o faterion llosg y dydd, yr Argyfwng Hinsawdd, roedd yr Ŵyl yn cynnwys 99 o ddigwyddiadau dros saith diwrnod - trafodaethau, cyflwyniadau gan siaradwyr ysbrydoledig, ffilmiau a thrafodaethau i ysgogi’r meddwl, gweithgareddau i blant, ffyrdd o amddiffyn yr amgylchedd naturiol yr ydym i gyd yn dibynnu arno, ffyrdd o weithio gyda natur a chyfathrebu â hi (a gyda ni ein hunain), ffyrdd y gallwn sicrhau cyflenwad bwyd cynaliadwy, trwsio, ailgylchu ac uwchgylchu, ffyrdd i hybu ein lles.

Addysgiadol a Hwyl

Gŵyl oedd hon gan y gymuned sydd am wneud ein byd yn lle gwell i ni ac i Genedlaethau'r Dyfodol, lleihau a gwneud iawn am y difrod amgylcheddol yr ydym yn ei achosi, a chael hwyl ar yr un pryd. Daeth â llawer o obaith i bawb, a syniadau gwych o'r hyn y gallwn i gyd ei wneud yn ein bywydau bob dydd i leihau ôl troed carbon ein cymuned.

Festival Highlights

Orielau Lluniau

Rydym yn ddiolchgar iawn i Hepburn Photography a Rachel Lilly Photography am ganiatáu i ni ddefnyddio eu lluniau hyfryd. 

Gweithdai a Gweithgareddau

Yn ystod yr ŵyl cynhaliwyd amrywiaeth o weithdai o Argraffu Crysau-T, Gwneud eich Compost eich Hun, Fferm Fwydod, Cynnal a Chadw Beiciau a llawer, llawer mwy.

Sgyrsiau

Cafwyd amrywiaeth eang o sgyrsiau gan siaradwyr ysbrydoledig sydd â gwybodaeth ac arbenigedd ar bwnc argyfwng hinsawdd.

Arddangosfeydd

Roedd nifer o arddangosfeydd a digwyddiadau o amgylch y dref i egluro i drigolion sut y gallan nhw wneud gwahaniaeth tuag at newid hinsawdd neu'r effaith y mae'n ei chael ar ein bywyd gwyllt lleol.

Parth Mannau Gwyrdd

Amryw o arddangosfeydd a gweithdai a oedd yn dangos sut y gallwch ddiogelu'r amgylchedd a meithrin bywyd gwyllt. Roedd nifer o weithgareddau y cymerodd plant ran ynddynt.

Stondinau

Daeth sefydliadau cenedlaethol a lleol i Drefynwy gan osod stondinau ym maes parcio'r farchnad. Roedd pob stondin yn enghraifft o un o chwe thema'r ŵyl.

Lles

Digwyddiad deuddydd - Meddwl, Corff, Ysbryd, Byw'n Iach gyda myfyrdodau dan arweiniad, sgyrsiau gan arbenigwyr, therapyddion iacháu, sesiynau iacháu drwy sain, cylchoedd drymio a sesiynau ioga.

Themâu

Mae chwe thema y mae'r ŵyl wedi'u seilio arnynt. Amlygodd pob gweithgaredd neu ddigwyddiad agwedd ar o leiaf un o'r themâu hyn.

Ynni

Ynni. Mae ei angen i ni oleuo’n cartrefi a'n cadw'n gynnes yn y gaeaf. I gynhyrchu'r bwyd rydym ni'n ei fwyta. I greu'r tanwydd ar gyfer ein ceir. Ni allwn wneud hebddo ond gallem ei ddefnyddio'n ddoethach. Dewch o hyd i’r dewisiadau eraill a newid i gyflenwad ynni glanach.

Amgylchedd

"Byddwn yn dymuno atal difrodi fforest law’r Amazon ond alla i ddim”. Ond yr hyn y gallwch chi ei wneud yw edrych ar eich gardd eich hun a'r lleoedd gwyrdd rydym ni'n eu mwynhau yn lleol. Deall ffyrdd y gallwn ddefnyddio bywyd planhigion i leihau effaith newid yn yr hinsawdd a chynyddu bioamrywiaeth y bywyd gwyllt o'n cwmpas

Bwyd

"Dyma ni’n mynd. Rydych chi eisiau i fi droi’n figan, nad ‘ych chi?" NA!!! Ond dilynwch y cyngor ar fwyta'n iach - bwyta'n lleol, bwyta'n dymhorol - a byddwch chi'n cael effaith fawr ar allyriadau carbon. Mwynhewch eich bwyd a chymryd diddordeb mewn ble a sut mae'n cael ei gynhyrchu.

Gwastraff

Fel cymdeithas rydym yn cynhyrchu llawer o wastraff. Boed hynny'n wastraff cartref, pecynnu plastig a chardbord, dillad, bwyd a dyfeisiau electronig. Stopiwch a meddyliwch am yr hyn sy'n digwydd i'n gwastraff. Sut all pob un ohonom leihau faint o wastraff rydym ni'n ei gynhyrchu?

Trafnidiaeth

Gorfododd pandemig Covid-19 i’r mwyafrif ohonom aros gartref a theithio llai. Er nad yw hyn wedi cael fawr o effaith ar gynhesu byd-eang mae gennym gyfle i ailedrych ar ein perthynas â'r car a mathau eraill o drafnidiaeth sy'n well i'r blaned.

Prynu

"Efallai nad oes gen i bopeth rydw i’i eisiau, ond mae gen i bopeth sydd ei angen arnaf". Ond eto i gyd rydym yn siopa am fwy. Mwy o bethau. Wrth gwrs mae yna bethau sy'n treulio neu'n torri ac mae angen i ni eu disodli. Ond gwell siopa'n ddoeth am eitemau a fydd yn para ac sy'n cael eu cynhyrchu'n gyfrifol.

Ariannwyd Gan

The following organisations generously supplied funding for the Climate Future Festival 2021.

blake theatre

Blake Theatre

Wye Valley AONB Logo

Sustainable Development Fund

National Lottery Community Fund Logo

The National Lottery Community Fund

Viridor and Prosiect Logo

Viridor and Prosiect Gwyrdd Community Fund

Tesco Community Grants Logo

Tesco Community Grants

Monmouth Town Council Logo

Monmouth Town Council

Supported By

We are grateful to the  following companies who generously supplied their time for free.

Cymerwch ran