Climate Future Festival Logo

Gŵyl Dyfodol Hinsawdd

Trefynwy, 20-26 Medi 2021

Yr Ŵyl nad yw'n costio'r Ddaear

Nod Gŵyl Hinsawdd y Dyfodol yw codi ymwybyddiaeth o brosiectau lleol a gynlluniwyd i helpu pob un ohonom i wneud newidiadau i leihau ôl troed carbon ein cymuned, i fod yn fwy ymwybodol o'r amgylchedd a chael hwyl hefyd! Mae'n seiliedig ar y dref ac yn rhad ac am ddim i fynd i mewn ac arddangos.

Diwrnodau i fynd
0
Busnes Lleol Wedi Ymrwymo
0
Grwpiau Cymunedol
0
Digwyddiadau

Beth sydd ymlaen?

Mae grwpiau cymunedol, busnesau ac unigolion yn dod at ei gilydd o bob rhan o Drefynwy i rannu'r hyn maen nhw'n ei gyflawni i wneud gwahaniaeth. Edrychwch ar y digwyddiadau a'r gweithgareddau isod. 

Main Events

21 September 2021
 

Wonastow Ponds

A Talk from Dr Steph Tyler on the diversity of the ponds and their importance in supporting local wildlife
21 September 2021
 

Dr Emily’s World-Whizzing Facts Show

Join TV Science Superstar and STEM Ambassador Dr Emily Grossman for this fun and interactive science quiz show
22 September 2021
 

The Health of the River Wye

Come along to the Town Steps, next to the Rowing Club and hear a talk from Angela Jones on the River Wye - a lifetime of swimming (and pollution problems)
24 Medi 2021
 

Dadl wleidyddol

Bydd pobl ifanc yn gofyn cwestiynau i wleidyddion Cenedlaethol a lleol ar faterion allweddol yr argyfwng hinsawdd.
24 Medi 2021
 

Evening Bat Walk

MonLife and Monmouthshire Bat Group present an evening bat walk to observe these important mammals using habitats around Monmouth.
25 Medi 2021
 

Marchnad y Ffermwyr

Dewch i weld beth sydd gan gynhyrchwyr bwyd a diod lleol i'w gynnig.
26 Medi 2021
 

Sioe Cerbydau Trydan

Meddwl am wneud y newid i Gerbyd Trydan? Dewch draw i ddarganfod mwy.

Activities for Children

Hefyd...

Gweithdai a Gweithgareddau

Yn ystod yr ŵyl bydd amrywiaeth o weithdai a weithgareddau o Argraffu Crysau-T, Gwneud eich Compost eich Hun, Fferm Fwydod, Cynnal a Chadw Beiciau a llawer, llawer mwy.

Ffilmiau

Bydd sawl ffilm sy'n procio'r meddwl yn cael eu dangos yn ystod yr ŵyl yn seiliedig ar yr argyfwng hinsawdd ac atebion iddi. Mae mynediad AM DDIM.

Parth Mannau Gwyrdd

A range of exhibitions and workshops that show how you can protect the environment and nurture wildlife. There are ideas for your garden in which children can get involved. Sunday 26th September, Market Car Park.

Arddangosfeydd

Os ydych yn ceisio meddwl tybed sut y gallwch wneud gwahaniaeth i atal newid hinsawdd neu'r effaith y mae'n ei chael ar ein bywyd gwyllt lleol yna dewch i'r arddangosfeydd o gwmpas y dref yn ystod wythnos yr ŵyl.

Sgyrsiau

Amrywiaeth eang o sgyrsiau gan siaradwyr lleol sydd â gwybodaeth ac arbenigedd ar bwnc argyfwng hinsawdd. Bydd y pynciau'n cynnwys 'Y Tu Hwnt i Ailgylchu', 'Creu Bywyd Un Blaned' a 'Denu Cyllid ar gyfer Prosiectau'.

Wellbeing Zone

Two day Mind, Body, Spirit, Healthy Living event with guided meditations, expert talks, healing therapists, sound baths, drumming circles and yoga sessions. With arts and crafts shopping stalls. 25th-26th September, Nelson Garden.

Stondinau

Bydd gan fusnesau lleol a mudiadau gwirfoddol eu stondinau eu hunain ym maes parcio'r farchnad. Bydd pob stondin yn seiliedig ar un o chwe thema'r ŵyl.

Parth Byw Gwyrdd

Shows how we, as individuals, can reduce our impact on the climate. See how each of us can make a difference. Sunday 26th September, in the Marquee by the Market Car Park.

Competitions

T Shirt Design

Now closed. Come to the T-shirt Printing Workshop and print your favourite design.
£100 PRIZE

Plastic Free Selfie

Visit participating local businesses and take a selfie outside then post them to social media. It's free to enter and has a £50 cash prize.
£50 PRIZE

Ble?

Mae digwyddiadau a gweithgareddau yn digwydd dros Drefynwy gyfan. Cliciwch ar eitem i gael mwy o wybodaeth.

Click on this icon on the top left corner of the map to display a list of venues.
Click on a venue name to locate it on the map.

Pwy?

Gwahoddir pawb i gymryd rhan!

Gwirfoddoli

Mae yna lawer o ffyrdd y gallwch chi helpu trwy wirfoddoli. P'un a yw'n blannu coed, yn helpu mewn digwyddiadau neu'n neilltuo'ch sgiliau, byddem yn gwerthfawrogi'ch help yn fawr.

Busnesau Lleol

Os oes gennych fusnes lleol sydd â strategaeth lleihau carbon ac eisiau cymryd rhan yna cliciwch ar y botwm isod i ddarganfod mwy o fanylion.

Grwpiau Cymunedol

Mae grwpiau cymunedol yn allweddol wrth fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Darganfyddwch beth mae pobl yn ei wneud isod. Os ydych chi am i'ch grŵp cymunedol gymryd rhan, cysylltwch â ni

Themâu

Dyma chwe thema y mae’r ŵyl wedi’i seilio arnynt. Bydd pob gweithgaredd neu ddigwyddiad yn tynnu sylw at un agwedd o leiaf o’r themâu hyn.

Ynni

Ynni. Mae ei angen i ni oleuo’n cartrefi a'n cadw'n gynnes yn y gaeaf. I gynhyrchu'r bwyd rydym ni'n ei fwyta. I greu'r tanwydd ar gyfer ein ceir. Ni allwn wneud hebddo ond gallem ei ddefnyddio'n ddoethach. Dewch o hyd i’r dewisiadau eraill a newid i gyflenwad ynni glanach.

Amgylchedd

"Byddwn yn dymuno atal difrodi fforest law’r Amazon ond alla i ddim”. Ond yr hyn y gallwch chi ei wneud yw edrych ar eich gardd eich hun a'r lleoedd gwyrdd rydym ni'n eu mwynhau yn lleol. Deall ffyrdd y gallwn ddefnyddio bywyd planhigion i leihau effaith newid yn yr hinsawdd a chynyddu bioamrywiaeth y bywyd gwyllt o'n cwmpas

Bwyd

"Dyma ni’n mynd. Rydych chi eisiau i fi droi’n figan, nad ‘ych chi?" NA!!! Ond dilynwch y cyngor ar fwyta'n iach - bwyta'n lleol, bwyta'n dymhorol - a byddwch chi'n cael effaith fawr ar allyriadau carbon. Mwynhewch eich bwyd a chymryd diddordeb mewn ble a sut mae'n cael ei gynhyrchu.

Gwastraff

Fel cymdeithas rydym yn cynhyrchu llawer o wastraff. Boed hynny'n wastraff cartref, pecynnu plastig a chardbord, dillad, bwyd a dyfeisiau electronig. Stopiwch a meddyliwch am yr hyn sy'n digwydd i'n gwastraff. Sut all pob un ohonom leihau faint o wastraff rydym ni'n ei gynhyrchu?

Trafnidiaeth

Gorfododd pandemig Covid-19 i’r mwyafrif ohonom aros gartref a theithio llai. Er nad yw hyn wedi cael fawr o effaith ar gynhesu byd-eang mae gennym gyfle i ailedrych ar ein perthynas â'r car a mathau eraill o drafnidiaeth sy'n well i'r blaned.

Prynu

"Efallai nad oes gen i bopeth rydw i’i eisiau, ond mae gen i bopeth sydd ei angen arnaf". Ond eto i gyd rydym yn siopa am fwy. Mwy o bethau. Wrth gwrs mae yna bethau sy'n treulio neu'n torri ac mae angen i ni eu disodli. Ond gwell siopa'n ddoeth am eitemau a fydd yn para ac sy'n cael eu cynhyrchu'n gyfrifol.

Ariannwyd Gan

Mae'r sefydliadau canlynol wedi cyflenwi cyllid yn hael ar gyfer Gŵyl Dyfodol Hinsawdd.

blake theatre

Blake Theatre

Wye Valley AONB Logo

Sustainable Development Fund

National Lottery Community Fund Logo

The National Lottery Community Fund

Viridor and Prosiect Logo

Viridor and Prosiect Gwyrdd Community Fund

Tesco Community Grants Logo

Tesco Community Grants

Monmouth Town Council Logo

Monmouth Town Council

Supported By

We are grateful to the  following companies who have generously supplied their time for free.

Cymerwch ran